Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 20/02/2017

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII); Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 06/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chương trình hành động số 08-CTr/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII như sau:
 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 16/01/2017

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Đảng ủy Bộ Tư pháp, Đảng ủy Bộ ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 như sau:

Nghị quyết Phiên họp ngày 04/01/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp 11/01/2017

Ngày 04/01/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp thường kỳ để kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016; cho ý kiến vào dự thảo Đề án nhân sự kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy; xét kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức; cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổng kết công tác đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Nghị quyết phiên họp ngày 10/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp 15/11/2016

Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp để công bố Quyết định và trao Cờ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho 01 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và Bằng khen của Đảng ủy Khối cho 03 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2011-2015; thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý III/2016, dự kiến nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa và cho ý kiến sửa đổi, bổ sung Chương trình làm việc toàn khóa; cho ý kiến về việc xây dựng đội ngũ Báo cáo viên cấp Đảng ủy Bộ, đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ Bộ Tư pháp và Dự thảo Quy chế hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội.