Chương trình công tác năm 2016 của Đảng ủy Bộ Tư pháp

25/03/2016
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác của Đảng bộ Bộ Tư pháp năm 2016, Đảng ủy Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác năm 2016 của Đảng ủy Bộ Tư pháp như sau: (Xem chi tiết tại file đính kèm)