Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 15/01/2020

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có hướng dẫn về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớnvà sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020.

Tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện BCHTW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý 13/01/2020

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Bộ Chính trị ban hành Thông báo Kết luận về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 15/11/2019

Bộ Chính trị ban hành Thông báo Kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

Ban Bí thư đã ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện 11/11/2019

Ngày 08 tháng 11 năm 2019, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 208-QĐ/TW chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật 08/11/2019

Ngày 01 tháng 11 năm 2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.