Thông báo Kết luận số 159-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

11/02/2020

Xem chi tiết tại file đính kèm
 

Các tin khác