Ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm các cơ quan Đảng, Mặt trận TQVN và các tổ chức CTXH

11/02/2019

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và nhiệm vụ do Thường trực Ban Bí thư giao, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tổng hợp, xây dựng, ban hành hệ thống danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã quyết định ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Mỗi danh mục vị trí việc làm quy định rõ: Vị trí việc làm thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý, trợ lý, thư ký; vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành; vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn; vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ. Ban hành kèm theo là các bản mô tả vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị.

Hệ thống Danh mục nêu rõ vị trí việc làm của 12 cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, bao gồm: Danh mục và bản mô tả vị trí việc làm công chức Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, ngành Dân vận, ngành Kiểm tra Đảng, ngành Tuyên giáo, ngành Nội chính, Văn phòng cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam./.

Các tin khác