Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW ngày 20/11/2018 hướng dẫn học tập chuyên đề năm "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

16/01/2019
Xem chi tiết tại file đính kèm
 

File đính kèm
Các tin khác