Tài liệu tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

07/02/2018
Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tại Công văn số 333-CV/BTG ngày 29/01/2018, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ Tư pháp gửi đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp các tài liệu sau:
1- Hướng dẫn số 57-HD/TW ngày 22-01-2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018.
2- Hướng dẫn số 58-HD/TW ngày 22-01-2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.
Đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các tài liệu nêu trên tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị./.
 

Các tin khác