Nghị quyết Hội nghị lần thư năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

19/06/2017
Xem chi tiết tại file đính kèm
 

File đính kèm
Các tin khác