Kế hoạch số 308-KH/BTGTW ngày 20/1/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

20/01/2015

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số: 308 - KH/BTGTW 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2015

 KẾ HOẠCH

Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 

Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kết luận số 01- KL/TBTCPV ngày 19/5/2014 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng về việc phân công nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (viết tắt là Đại hội XII của Đảng); từ đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

2. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

3. Thông qua tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ; đồng thời làm cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa Đại hội XII của Đảng và các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu tại Văn kiện Đại hội XII, nhất là chủ trương, đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế.

4. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cần phải bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, tinh thần phấn đấu, những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong việc thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 

5. Công tác tuyên truyền đặc biệt quan tâm việc định hướng và tổ chức tốt việc lấy ý kiến của các tầng lớp với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành động của các thế lực xấu, thù địch lợi dụng việc góp ý kiến đề xuất, tán phát các thông tin, quan điểm thù địch, sai trái, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu đối với đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Nội dung tuyên truyền được chia theo thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng, với ba đợt cao điểm như sau:

1. Đợt 1: Từ tháng 1/2015 đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương (tháng 10/2015), tập trung tuyên truyền:

- Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng, trong đó làm rõ việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng là công việc định kỳ của Đảng nhằm tổng kết đánh giá về những thành tựu, kết quả đã đạt được, khó khăn, tồn tại trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới gắn với việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; tuyên truyền về Quy chế bầu cử trong Đảng; việc tổ chức đại hội điểm, nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

- Việc công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. 

- Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy đảng trong 5 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

- Những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; các chương trình, kế hoạch hành động cách mạng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học trong chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng.

- Các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng ngày lễ lớn của đất nước và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Đợt 2 (từ sau đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng) tập trung tuyên truyền:

- Các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và việc đóng góp ý kiến của đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương; các bộ, ngành, các tổ chức và cá nhân.

- Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 30 thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở trên thế giới và khu vực trong những năm tiếp theo. 

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Các tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX;  những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng.

- Ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là những mong muốn của đảng viên và quần chúng đối với Đại hội.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng, tập trung tuyên truyền:

- Tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XII của Đảng;

- Trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội;

- Các hoạt động của Đại hội;  

- Các văn kiện trình tại Đại hội;

- Các tham luận, các quyết định của Đại hội;

- Quy chế bầu cử trong Đảng; 

- Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

3. Đợt 3 (ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng) tập trung tuyên truyền:

- Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và trên phạm vi cả nước;

- Thông báo nhanh về kết quả Đại hội XII của Đảng;

- Nghị quyết Đại hội XII của Đảng;

- Việc tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; 

- Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng;

- Dư luận tích cực của nhân dân quốc tế về kết quả Đại hội XII của Đảng.

 Bên cạnh các nội dung theo ba đợt cao điểm trên, trong quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng luôn coi trọng việc tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng… 

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU

1. Tổ chức thông tin tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng trên các loại hình báo chí, trang thông tin điện tử. Cụ thể: 

- Các báo, đài mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng và việc đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân; đưa tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; mở các diễn đàn thảo luận, đối thoại giữa lãnh đạo hoặc tổ chức đảng với các tầng lớp nhân dân.

- Trang thông tin điện tử của các bộ, ngành, các cổng giao tiếp điện tử các tỉnh, thành phố mở các chuyên mục công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng và việc góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân; đưa tin về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. 

2. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền nội bộ trong Đảng (cấp ủy, cán bộ chủ chốt, báo cáo viên của Đảng ở các cấp); hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng;  các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp….

3. Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại; các cuộc họp báo trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. 

4. Tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, nghiên cứu khoa học; các cuộc thi tìm hiểu về các kỳ đại hội Đảng, về nội dung các văn kiện Đại hội XII của Đảng.  

5. Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan trên các phương tiện pa nô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn, bảng điện tử…; các hoạt động triển lãm, gắn biển công trình, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. 

6. Tổ chức phát hành sách, tài liệu, bản tin; phát hành tem thư, băng, hình tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng và đảng ủy trực thuộc Trung ương 

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay bằng các hình thức phù hợp.

 - Xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; chỉ đạo và tổ chức việc biên soạn, phát hành sách báo, phim tài liệu, băng hình, triển lãm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. 

- Hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền và công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức sinh hoạt chính trị để lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và  Đại hội XII của Đảng.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trước, trong, sau khi diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng để chủ động giải quyết đối với những vấn đề phức tạp, mới nảy sinh và báo cáo theo quy định.

- Tổ chức hội nghị nội bộ trong đảng bộ, tổ chức họp báo (trước, trong, sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng) để định hướng chính trị, tư tưởng và cung cấp thông tin tuyên truyền. 

- Tổ chức phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015. 

2. Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên khác, tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các công việc sau: 

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức tốt công tác tuyên truyền trong các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân về đại hội đảng bộ các cấp,  Đại hội XII của Đảng.

- Xây dựng Kế hoạch hướng dẫn việc góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là các lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và kiều bào tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. 

- Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia tìm hiểu về các kỳ đại hội Đảng, về nội dung văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trước, trong, sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng để phối hợp giải quyết những vấn đề nổi cộm, mới phát sinh và báo cáo với cấp có thẩm quyền theo quy định. 

- Tổ chức phát động và vận động cán bộ, hội viên và đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.

3. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.

+ Đối tượng: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo các báo, đài trung ương và các tỉnh, thành phố; chủ tịch Hội nhà báo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương.

+ Thời gian và địa điểm: Giữa tháng 02 năm 2015 tại Thủ đô Hà Nội.

- Tổ chức 4 Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tại 2 khu vực phía Bắc và phía Nam (có thể trực tiếp hoặc trực tuyến), với thời gian và nội dung cụ thể như sau:

+ Hội nghị thứ nhất (tháng 8/2015): Kết quả đại hội đại biểu đảng bộ cấp cơ sở, huyện, quận và tương đương; định hướng tuyên truyền đại hội đại biểu đảng bộ cấp tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương. 

+ Hội nghị thứ hai (đầu tháng 11/2015): Kết quả đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương; định hướng tuyên truyền Đại hội XII của Đảng.

+ Hội nghị thứ ba (đầu tháng 12/2015): Nội dung và công tác chuẩn bị Đại hội XII của Đảng.

+ Hội nghị thứ tư (giữa tháng 01/2016): Kết quả Đại hội XII của Đảng.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương tới địa phương về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; tổ chức và quản lý Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XII của Đảng; tổ chức các cuộc họp báo trước và sau Đại hội XII của Đảng, chuẩn bị nội dung cho người phát ngôn Đại hội XII của Đảng.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao lập danh sách, quản lý đội ngũ phóng viên nước ngoài đưa tin về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.

- Biên soạn và phát hành sách, tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước 5 năm 2011- 2015. 

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12 năm 2015.

- Biên soạn, phát hành Tờ gấp tuyên truyền kết quả Đại hội XII của Đảng.

Thời gian ban hành: Trong tháng 01 năm 2016.

- Chủ trì, phối hợp duyệt các phim, băng hình, sách báo và nội dung các buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ đại biểu dự Đại hội XII; duyệt khẩu hiệu trang trí ở khu vực hội trường, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và trên các trục đường của thành phố Hà Nội với nội dung phục vụ Đại hội XII của Đảng. 

4. Ban Đối ngoại Trung ương

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao giúp Đoàn Thư ký Đại hội XII của Đảng tổng hợp điện, thư chúc mừng của các đảng, chính phủ, các tổ chức quốc tế, các cá nhân, báo cáo với Bộ Chính trị, Đoàn Chủ tịch Đại hội và thông tin nội dung điện, thư trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo với các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế để thông báo về tổ chức Đại hội XII của Đảng (trước Đại hội) và thông báo kết quả Đại hội XII (sau Đại hội). 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao dự kiến danh sách, quản lý phóng viên nước ngoài đến dự và đưa tin về Đại hội XII của Đảng. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông theo dõi phản ứng, tổng hợp dư luận quốc tế về Đại hội XII của Đảng, đề xuất hướng xử lý. 

5. Ban Dân vận Trung ương 

- Theo dõi nắm và tổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp để đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân về các nội dung liên quan đến Đại hội XII của Đảng.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tổng hợp ý kiến của nhân dân tham gia đóng góp và các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp trong các tầng lớp nhân dân.

6. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương về định hướng công tác thông tin tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao quản lý hoạt động của các phóng viên trong nước đưa tin về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ trung ương tới địa phương về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; tổ chức và quản lý Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XII của Đảng.

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương lập danh sách phóng viên nước ngoài xin vào và số phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam mời đến đưa tin về Đại hội XII của Đảng.

- Chỉ đạo thông tin tuyên truyền ở cơ sở về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. 

- Chỉ đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế và phát hành các mẫu tem thư chào mừng Đại hội XII của Đảng. 

7. Ban cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan hữu quan xây dựng ma két, khẩu hiệu trang trí trong và ngoài hội trường Đại hội XII của Đảng; chỉ đạo thiết kế mẫu Huy hiệu đại biểu Đại hội XII của Đảng.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương duyệt các phim, băng hình, sách báo và nội dung buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng; các khẩu hiệu trang trí ở khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và trên các trục đường của thành phố Hà Nội với nội dung phục vụ Đại hội XII của Đảng. 

- Chỉ đạo tổ chức công tác thông tin, cổ động; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; triển lãm tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng trên địa bàn thành phố Hà Nội và các địa phương trong cả nước. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức các chương trình văn hoá, nghệ thuật chào mừng trước, trong và sau Đại hội XII của Đảng. 

8. Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao

- Chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến danh sách và quản lý phóng viên nước ngoài được đến dự, đưa tin về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. 

- Phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo với các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế vào thời gian trước, sau Đại hội lần thứ XII của Đảng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. 

- Phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng,  Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy Ngoài nước cung cấp tài liệu tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các phóng viên nước ngoài. 

9. Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền tới các cơ quan đại diện của Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; các cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và  các đảng, các nước về Đại hội XII của Đảng.   

10. Các cơ quan báo, đài ở Trung ương 

- Có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, Đại hội XII của Đảng và việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; tập trung đưa tin, phản ánh và tuyên truyền việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng, đặc biệt khi Trung ương lấy kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng, các cơ quan báo, đài phải tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để các thế lực thù địch không lợi dụng xuyên tạc, chống phá ta.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị các điều kiện để truyền hình, phát thanh trực tiếp, tường thuật trực tiếp lễ khai mạc, bế mạc Đại hội XII và thông tin phản ánh các hoạt động diễn ra trong thời gian trước, trong và sau Đại hội XII; tổ chức truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ mít tinh và chương trình nghệ thuật Dạ hội chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng; tổ chức chiếu phim tài liệu về Đảng, về các kỳ đại hội của Đảng và về Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

11. Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các trang Web về Đại hội XII, trong đó coi trọng việc đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn các blog cá nhân có nội dung chống phá Đại hội XII của Đảng. 

12. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát chức năng, nhiệm vụ để tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác tưởng, công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng; báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định. 

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 !

2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam!

3. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội!

 4. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

5. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!

7. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

8.  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ngoài các khẩu hiệu trên có một khẩu hiệu về Phương châm Đại hội đại biểu toàn lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam (sẽ bổ sung sau).

 

 

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Đinh Thế HuynhCác tin khác