Quy định về việc kiểm tra và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

27/03/2018
(xem chi tiết tại file đính kèm)

Các tin khác