Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW ngày 13/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư

11/02/2020

Xem chi tiết tại file đính kèm
 

Các tin khác