Hướng dẫn số 60-HD/VPTW ngày 17/01/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

11/02/2020

Xem chi tiết tại file đính kèm
 

Các tin khác