Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW 04/02/2019

Ngày 1/2, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 45-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Một số điểm về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng 02/10/2018

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có Quyết định số 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018 quy định một số điểm về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng và kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng.

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân 28/09/2018

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 16 - HD/BTCTW kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm 29/08/2018

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 07-QĐi/TW về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.