Tài liệu tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 07/02/2018

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tại Công văn số 333-CV/BTG ngày 29/01/2018, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ Tư pháp gửi đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp các tài liệu sau: