Hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 31/07/2018

Ngày 06 tháng 7 năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như sau:

Phổ biến Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII 02/07/2018

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thông qua các Nghị quyết quan trọng là: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm 09/04/2018

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đã ký ban hành văn bản Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.