Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết số 04-NQ/TW 22/02/2019

Tăng cường, chỉnh đốn Đảng là vấn đề quan trọng và được Đảng ta rất quan tâm. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn”. Do đó, tăng cường, chỉnh đốn Đảng là vấn đề không bao giờ nguôi tính thời sự và tăng cường, chỉnh đốn Đảng để nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình.

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế 22/02/2019

Ngày 15-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.