Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp

25/03/2016
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng (khóa XI); Căn cứ Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy Bộ Tư pháp; Căn cứ Quy chế làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp;
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 như sau:  (Xem chi tiết tại file đính kèm)