Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020

13/08/2015

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 91-KH/ĐUK ngày 29/10/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 284-KH/ĐU ngày 16/12/2014 của Đảng ủy  Bộ Tư pháp về tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội lần thứ X Đảng bộ Bộ Tư pháp, Đảng ủy Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chi tiết xem tệp đính kèmFile đính kèm