Thông tri triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

13/08/2015

Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 và quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020, các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020.