Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ Tư pháp năm 2016

25/03/2016
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng (khóa XI); Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020; Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng ủy Bộ Tư pháp;
Đảng ủy Bộ Tư pháp xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 như sau: (Xem chi tiết tại file đính kèm)