Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

06/07/2016
Căn cứ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ Bộ Tư pháp, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết như sau:
(xem chi tiết tại file đính kèm)

 
 
 

File đính kèm
Các tin khác