Công văn thay đổi thời gian triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

03/06/2016
Ngày 01/6/2016, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã có Công văn số 70-CV/ĐU về việc triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Tuy nhiên, do lịch làm việc của Lãnh đạo Bộ thay đổi nên Hội nghị sẽ được tổ chức sớm hơn 01 ngày, bắt đầu từ 8h ngày 09/6/2016 (thứ Năm).
Thành phần triệu tập và địa điểm tổ chức Hội nghị vẫn giữ nguyên như Công văn số 70-CV/ĐU.   
Đảng ủy Bộ yêu cầu đồng chí Bí thư phối hợp với Thủ trưởng đơn vị
sắp xếp công việc, cử đại biểu ung thành phần tham dự Hội nghị theo thời gian nêu trên.
 

File đính kèm
Các tin khác