Công văn về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

15/04/2016
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐUK ngày 19/01/2016 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (Nghị quyết), Đảng ủy Bộ Tư pháp đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XII Đảng bộ Khối tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn đơn vị, gắn với việc tiếp tục thực hiện Chị thị số 03-CT/TW và Nghị quyết TW 4 Khoá XI, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của cơ quan, đơn vị.
2. Việc tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện nêu trên phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức, bảo đảm phù hợp với từng cấp, từng đối tượng.
3. Công tác tuyên truyền về Nghị quyết, cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng; đẩy mạnh tuyên truyền miệng, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết.
4. Xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết với các tài liệu cần tập trung nghiên cứu gồm: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 (gửi kèm Công văn này); Báo cáo Chính trị; 06 chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối: Công tác tư tưởng; Công tác tổ chức, xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể; Công tác phối hợp giữa cấp uỷ với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ; Tài liệu sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ về Nghị quyết (được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Chuyên mục Đảng bộ Bộ Tư pháp/Văn bản chỉ đạo/Văn bản của Đảng bộ Bộ Tư pháp).
2. Xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, trực tiếp là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và hằng năm đánh giá kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị mình.
2. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp truyền đạt Nghị quyết; trường hợp cần thiết, có thể mời báo cáo viên.
Đối với Đảng viên, cán bộ chủ chốt, tổ chức các lớp học tập, nghiên cứu sâu những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới của Nghị quyết, trong đó, chú trọng những nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực, nhiệm vụ của đối tượng học tập, quán triệt Nghị quyết.
Đối với công chức, viên chức, người lao động, tổ chức các lớp học tập, quán triệt tập trung chủ yếu vào phần mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Nghị quyết.
3. Chính quyền và tổ chức chính trị-xã hội các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Thời gian tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện nêu trên hoàn thành trước 30/4/2016.
Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết.
Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Đảng ủy Bộ Tư pháp đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc khẩn trương triển khai học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và báo cáo kết quả bằng văn bản về Đảng uỷ Bộ Tư pháp (qua Văn phòng Đảng - đoàn thể) trước ngày 10/5/2016 để tổng hợp báo cáo Đảng uỷ Khối./.