Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sau phiên họp Ban Thường vụ tháng 01/2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017

03/03/2017
I. Thông tin nổi bật về hoạt động của Đảng ủy Khối
- Ngày 12/01/2017, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII đến nay và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới với sự tham dự của các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và đại diện thường trực các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối.
- Ngày 15/02/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan TW tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề kỳ Quý I/2017 gồm 02 nội dung chính: (1) Thông tin về “Kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”; (2) Thông tin về “Diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ 47 tại Davos Thụy Sĩ”.
- Ngày 17/02/2017, Văn phòng Đảng ủy Khối phối hợp với Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối tổ chức buổi Tọa đàm về “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.
- Các văn bản quan trọng ban hành trong tháng 01, 02/2017:
+ Chương trình hành động số 08-CTr/ĐUK ngày 25/01/2017 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 25/01/2017 về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
+ Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 24/01/2017 về nhiệm vụ công tác năm 2017. Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước. Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về tăng cường tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong tình hình hiện nay.
II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau phiên họp Ban Thường vụ tháng 01/2017
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt văn bản của Đảng
- Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII sau khi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết.
- Tổ chức phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ để đánh giá, phân loại, công nhận danh hiệu thi đua đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2016; xét khen thưởng đối với tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2016.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.
- Ban hành Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng năm 2017.
- Đề nghị Đảng ủy Khối khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng (Năm 2016 đề nghị khen thưởng 05 đảng viên; giai đoạn 2007-2016 đề nghị tuyên dương, khen thưởng 02 tổ chức đảng).
- Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác năm 2017 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy Bộ.
- Kịp thời phổ biến, quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; các Nghị quyết, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối mới ban hành trong năm 2017 tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
- Chỉ đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể đề xuất hoạt động giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; xây dựng Báo cáo Tổng kết thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về cải cách hành chính (Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X).
2. Công tác tổ chức
- Hoàn thiện Đề án, Phương án nhân sự kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy báo cáo xin chủ trương của Ban cán sự Đảng Bộ.
- Ban hành Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cấp ủy các cấp của Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và việc rà soát, bổ sung quy hoạch.
- Ban hành Quyết định kết nạp đảng viên đối với 12 quần chúng ưu tú và công nhận đảng viên chính thức cho 02 đảng viên dự bị.
- Thẩm định hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xét kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức.
- Ngày 28/02/2017, Đảng ủy Bộ nhận được Công văn số 26 của Vụ Kế hoạch - Tài chính về việc đề nghị kéo dài thời gian làm việc đối với đồng chí Nguyễn Đình Tạp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính thêm 4-5 tháng kể từ ngày 01/8/2017 để phục vụ Đoàn Kiểm toán nhà nước đến làm việc.
3. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng
- Chỉ đạo xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy.
- Chỉ đạo xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
4. Công tác tuyên giáo, dân vận, lãnh đạo đoàn thể
4.1. Công tác tuyên giáo, dân vận
- Ban hành Kế hoạch công tác tuyên giáo của Đảng ủy Bộ Tư pháp năm 2017.
- Ban hành Kế hoạch đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác dân vận.
- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4.2. Công tác lãnh đạo đoàn thể
- Chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017; chỉ đạo Công đoàn Bộ tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Công đoàn viên.
- Chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017; chỉ đạo Đoàn thanh niên Bộ làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2017-2022; hưởng ứng và có những việc làm cụ thể triển khai chủ trương của Chính phủ và Trung ương  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về thanh niên khởi nghiệp; phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2011-2020.
5. Đánh giá chung  
Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ
chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 và kịp thời xây dựng trình lãnh đạo Bộ ký ban hành, phê duyệt kế hoạch, chương trình công tác năm 2017 của cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2021 và xây dựng Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 của Bộ Tư pháp.
Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường. Chỉ đạo kịp thời phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, văn bản của Đảng và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, góp phần nâng cao ý thức, tư tưởng chính trị của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng Bộ, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của đơn vị. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, tập trung củng cố, kiện toàn và “nâng cao chất lượng chi bộ”.
Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể và các Ban của Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại phiên họp Ban Thường vụ ngày 04/01/2017.
  III. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017
1. Ban hành Chương trình công tác năm 2017; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy Bộ.  
2. Ban hành Kế hoạch tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3. Thực hiện quy trình kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
4. Phối hợp với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo của các đơn vị thuộc Bộ giai đoạn 2017 - 2021 và các giai đoạn tiếp theo. Xây dựng quy hoạch cấp ủy của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
5. Chỉ đạo Công đoàn, Ban Nữ công Bộ tổ chức sự kiện nhân ngày quốc tế phụ nữ 08/3.
6. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Bộ chuẩn bị tốt buổi giao lưu đối thoại giữa Bộ trưởng với Đoàn viên thanh niên Bộ và sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội nhân tháng thanh niên. Cho ý kiến chỉ đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp.
7. Đánh giá kết quả công tác quý I/2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2017./.  
 

Các tin khác