Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

20/02/2017
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII); Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 06/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chương trình hành động số 08-CTr/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xác định các nội dung, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, bảo đảm đúng quan điểm đã đề ra trong Nghị quyết và phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của Đảng bộ, các tổ chức đảng trực thuộc.
- Có biện pháp hiệu quả, phù hợp để khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong toàn Đảng bộ; phê phán, đấu tranh trực diện đối với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có lối sống trung thực, là tấm gương sáng để quần chúng noi theo.
- Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp, nhất là trong công tác xây dựng thể chế, thi hành án dân sự, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật.
2. Yêu cầu
- Bám sát các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các Nghị quyết, Kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương; Kế hoạch, Chương trình hành động của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực thực hiện của Đảng bộ.
 - Các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động phải mang tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với đặc thù về tổ chức, hoạt động của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
- Đảng ủy Bộ phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc, thực chất các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 30-KH/ĐUK; Chương trình số 08-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Chương trình hành động của Đảng bộ Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
- Các cấp ủy đảng đưa các nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào chương trình, kế hoạch công tác đảng hàng năm để chỉ đạo,
tổ chức thực hiện; thường xuyên đưa việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ.
2. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
2.1. Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình
- Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp và chức trách, nhiệm vụ được giao của cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Kiểm soát chặt chẽ việc biên tập, phát hành các ấn phẩm báo chí thuộc Bộ, ngành Tư pháp quản lý, nhất là báo điện tử; rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế bảo mật thông tin của Ngành và nội bộ cơ quan.
- Các cấp ủy phối hợp với Thủ trưởng đơn vị chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức và trách nhiệm công vụ cho cán bộ, đảng viên để có nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Rà soát, có biện pháp, hình thức xử lý phù hợp đối với những trường hợp cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kịp thời xử lý dứt điểm đơn, thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”. 
- Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên giáo. Nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết, đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Chủ động định hướng thông tin, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.
- Hằng năm, cán bộ, đảng viên phải được học tập và tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chú trọng nghiên cứu những vấn đề liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực phụ trách; gắn với công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, cán bộ trong quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị được học tập, hoàn thiện trình độ lý luận theo tiêu chuẩn, chức danh quy định.
- Hằng năm, các cấp ủy đảng xây dựng, tổ chức thực hiện và thống nhất đưa kết quả đánh giá về trách nhiệm nêu gương; việc thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của từng cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương vào đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, lấy đó làm căn cứ quan trọng để xem xét đề bạt, bổ nhiệm luân chuyển, điều động công tác và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.
2.2. Về cơ chế, chính sách
- Đảng ủy Bộ phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ xác định trách nhiệm cụ thể trong công tác xây dựng Đảng; rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp công tác, nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ của Ngành, cơ quan, đơn vị.
- Bí thư cấp ủy phối hợp với Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành. Thực hiện quyết liệt, có lộ trình cụ thể chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức trong từng cơ quan, đơn vị; đổi mới cách đánh giá, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo hướng chủ yếu dựa vào thành tích, kết quả công việc; rà soát theo hướng cắt giảm bớt tổ chức, bộ máy, cơ cấu lại những đơn vị chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, xây dựng bộ máy thông suốt, liêm chính, hoạt động hiệu quả, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nhất là kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, chè chén, "liên hoan", "gặp mặt" không lành mạnh, với động cơ không trong sáng; thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở.
2.3. Về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng
- Hằng năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vào Chương trình kiểm tra, giám sát; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở chi bộ. Xử lý nghiêm, có trách nhiệm, đúng thẩm quyền đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, trục lợi chính sách, tiếp tay cho
sai phạm. Tăng cường giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình tăng giảm tài sản của cán bộ, đảng viên
- Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo,
điều hành, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân liên quan đến lĩnh vực công tác mình quản lý.
- Cấp ủy đảng tăng cường giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên; quan tâm đối thoại với đảng viên có vấn đề về tư tưởng. Thường xuyên hoặc đột xuất giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú về đạo đức, lối sống, quan hệ láng giềng, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm nơi cư trú, đề xuất, đóng góp, trao đổi thông tin với địa phương để kịp thời nắm bắt và có biện pháp quản lý, giáo dục khi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, đạo đức, lối sống ở nơi cư trú.
2.4. Về phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức; các tổ chức chính trị - xã hội
- Cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, cán bộ, đảng viên, nhân dân góp ý, phản biện chính sách, pháp luật, nhất là những vấn đề gây tâm tư trong nhân dân, bức xúc trong xã hội, cơ quan, đơn vị; kịp thời tổ chức đối thoại với các đoàn thể, cán bộ, đảng viên về những vấn đề còn có nhận thức, quan điểm khác nhau liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động ban hành các quy định chặt chẽ về tiếp cán bộ, đảng viên và nhân dân; công khai quy trình, thủ tục, thời hạn xử lý các thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong mỗi cơ quan, đơn vị.
- Bí thư cấp ủy, đảng viên là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị định kỳ hoặc đột xuất tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, quần chúng, chú ý các trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có bất đồng chính kiến, biểu hiện bất mãn.
Hằng năm tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên, người lao động tại hội nghị cán bộ, công chức. Nội dung đối thoại tập trung vào việc đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng; năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; việc thực hiện Chương trình hành động của cấp ủy đảng; kế hoạch hành động cá nhân của Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
3. Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
3.1. Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là các đơn vị có chức năng tham mưu chiến lược tham gia tích cực vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; công khai, minh bạch, dân chủ hóa các bước, quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước; tạo điều kiện để các thành phần kinh tế nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
3.2. Bí thư cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phối hợp với Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Bộ, ngành Tư pháp được giao quản lý; chủ động tham gia ý kiến, đóng góp vào việc tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật; xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; góp phần đổi mới thể chế, tạo sự thông thoáng về chính sách, pháp luật, đồng thời thắt chặt quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; cơ cấu lại theo hướng tiết giảm chi ngân sách
nhà nước.
4. Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
4.1. Các cấp ủy đảng chú trọng nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên về hội nhập kinh tế quốc tế, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức trong việc giữ gìn ổn định chính trị - xã hội của đất nước. Tăng cường tuyên truyền về những yêu cầu phải đáp ứng của Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị. Chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
4.2. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật trực tiếp liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế; bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, tuân thủ đầy đủ, đúng đắn các quy luật của kinh tế thị trường và các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Nâng cao nhận thức và năng lực pháp lý, đặc biệt là lĩnh vực pháp luật quốc tế, trước hết là cán bộ chủ chốt, cán bộ tham mưu công tác xây dựng
pháp luật.
4.3. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và thúc đẩy các hoạt động văn hóa trong mỗi cơ quan, đơn vị; tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực để giữ vững và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của Bộ, ngành Tư pháp. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn sự xâm nhập của những sản phẩm văn hóa không lành mạnh từ bên ngoài, đặc biệt trên mạng internet.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bí thư cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, đặc biệt là những nội dung có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ công tác của đơn vị. Tham mưu, giúp Bộ trưởng cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết và những nhiệm vụ chính trị của Bộ thành chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị được giao trong chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản được cấp có thẩm quyền
phê duyệt.
2. Các cấp ủy đảng xây dựng chương trình hành động của cấp ủy; bí thư cấp ủy, đảng viên là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết; thực hiện thường xuyên việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân theo đúng tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW gắn với kiểm điểm hằng năm với phương châm trên trước, dưới sau.
3. Các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ căn cứ vào các nội dung có liên quan của Nghị quyết và Chương trình hành động này có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện đến toàn thể đoàn viên, hội viên.
4. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp trong phạm vi được phân công phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng bộ Bộ và Chương trình hành động của cấp mình tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị.
5. Ban Tuyên giáo Đảng ủy căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chương trình hành động của Đảng bộ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết (hoàn thành trong quý I/2017) bảo đảm đồng bộ,
hiệu quả.
6. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, cấp ủy các cấp đưa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết vào Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tham mưu, giúp Đảng ủy Bộ chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình hành động này.
7. Văn phòng Đảng - Đoàn thể phối hợp với các Ban của Đảng ủy Bộ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình hành động này; kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; bảo đảm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt chất lượng, hiệu quả.
8. Đảng ủy Bộ, các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức sơ kết (hàng năm), tổng kết (5 năm) việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII,
kịp thời tuyên dương tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ, công chức tiêu biểu trong toàn Đảng bộ./.
 
 

Các tin khác