Kế hoạch Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2016

05/09/2016
Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Đảng ủy Bộ Tư pháp, nhằm giúp cấp ủy viên các cấp trong toàn Đảng bộ nắm chắc các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng mới được ban hành và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác đảng để làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2016, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Giúp cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nắm vững những
quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy cấp trên về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức Đảng, của cấp ủy cơ sở; những giải pháp nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng…
- Nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác đảng đối với cấp ủy viên các
đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
- Thống nhất về nhận thức và phương pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ công tác đảng.
- Trao đổi kinh nghiệm và giải đáp những ý kiến để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ công tác đảng ở các đảng bộ,
chi bộ trực thuộc.
2. Yêu cầu
- Cần đổi mới phương pháp học tập, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
- Cấp ủy viên các cấp trong toàn Đảng bộ tham gia đầy đủ, nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ tinh thần và nội dung tập huấn.
- Gắn học tập, truyền đạt nội dung nghiệp vụ công tác đảng với vận dụng vào thực tiễn để góp phần nâng cao công tác xây dựng đảng trong toàn Đảng bộ. Tăng cường trao đổi, thảo luận để xử lý tình huống vướng mắc trong thực hiện nghiệp vụ công tác đảng.
- Nêu cao tính tự giác của cấp ủy viên các cấp trong nghiên cứu, trao đổi và tổ chức thực hiện công tác đảng tại đảng bộ, chi bộ.
II. NỘI DUNG TẬP HUẤN, BÁO CÁO VIÊN
1. Nội dung tập huấn
- Phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới của Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm sát, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
- Nghiệp vụ công tác tổ chức, xây dựng đảng, công tác văn phòng cấp ủy
trong giai đoạn hiện nay.
- Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
- Chia sẻ kinh nghiệm, những nội dung chưa rõ cần trao đổi để từ đó thống nhất các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc ở mỗi Đảng bộ, chi bộ trong thời gian tới.
2. Báo cáo viên
- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan
Trung ương.
- Đại diện Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.
III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
TẬP HUẤN

1. Thành phần Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ; Bí thư hoặc Phó Bí thư,
cấp ủy viên các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ; Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; thành viên Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ; cán bộ giúp việc công tác đảng tại các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ (nếu có),
dự kiến khoảng 130 đại biểu.
Khách mời: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Báo cáo viên tại Hội nghị.
2. Thời gian
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng dự kiến tổ chức trong thời gian 01 ngày vào cuối tháng 9/2016.
3. Địa điểm tổ chức Hội nghị
Trụ sở Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Đảng - Đoàn thể:
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị.
- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị.
- Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu tập huấn.
- Liên hệ mời Báo cáo viên và đặt bài giảng.
- Phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị Hội trường, kinh phí và các điều kiện bảo đảm để tổ chức Hội nghị.
2. Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ
Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Thẩm định nội dung các chuyên đề.
- Chỉnh lý, biên tập tổng thể tài liệu tập huấn.
3. Đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc
- Cử đại biểu tham dự Hội nghị đúng thành phần nêu trên.
- Nghiên cứu, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác đảng tại cơ sở.
V. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
1. Kinh phí phục vụ Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng được bố trí từ nguồn ngân sách cấp cho công tác Đảng. Văn phòng Bộ cấp kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định.
2. Kinh phí đi lại, ăn nghỉ của đại biểu ngoài địa bàn thành phố Hà Nội tham dự Hội nghị nêu trên do đơn vị thực hiện theo chế độ hiện hành của
Nhà nước.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2016. Đảng ủy Bộ Tư pháp đề nghị Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan chủ động, tích cực triển khai thực hiện để
tổ chức thành công Hội nghị./.
 

Các tin khác