Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

16/01/2017
Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Đảng ủy Bộ Tư pháp, Đảng ủy Bộ ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 như sau:
I. NỘI DUNG
- Tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế trong công tác Đảng năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017;
- Báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017;
- Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017;
- Báo cáo công tác tuyên giáo, dân vận năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017;
- Tham luận của một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc;
- Trao Huy hiệu tuổi Đảng, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra
của Đảng”; công bố Quyết định khen thưởng năm 2016.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Dự kiến 1/2 ngày vào cuối tháng 01/2017.
2. Địa điểm:  Hội trường Đa năng - Nhà N6 - Trụ sở Bộ Tư pháp.
III. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ:
1. Khách mời:
- Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ.
- Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị, Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan
Trung ương.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đã chuyển công tác, sinh hoạt đảng sang Đảng bộ khác trong năm 2016.  
2. Đại biểu:
- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ.
- Các đồng chí được tặng Huy hiệu tuổi Đảng, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”.
- Các đồng chí Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể.
- Bí thư hoặc Phó Bí thư các Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.
- Các đồng chí làm công tác Đảng tại các Đảng bộ cơ sở.
- Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Ban Nữ công Bộ Tư pháp.
Số lượng đại biểu: khoảng 160 người.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Đảng - Đoàn thể
- Xây dựng Kế hoạch, Chương trình Hội nghị.
- Gửi Giấy mời, Công văn triệu tập.
- Chuẩn bị phông Hội nghị, trang trí khánh tiết và các điều kiện bảo đảm khác.
- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị.
- Chuẩn bị tài liệu Hội nghị, gồm:
+ Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017;
+ Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2016; công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.
- Chuẩn bị Quyết định, Giấy khen, phần thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2016.
2. Các Ban của Đảng ủy Bộ
- Ban Tổ chức xây dựng dự thảo Báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
- Ủy ban Kiểm tra xây dựng dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
- Ban Tuyên giáo xây dựng dự thảo Báo cáo công tác tuyên giáo, dân vận năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
3. Đảng ủy Văn phòng Bộ: Chỉ đạo Văn phòng Bộ phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Chuẩn bị Hội trường tổ chức Hội nghị.
- Bảo đảm kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết (từ nguồn ngân sách cấp cho hoạt động Đảng).
- In ấn tài liệu Hội nghị.
- Thực hiện công tác lễ tân phục vụ Hội nghị.
4. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ:
- Thông báo và cử đại biểu thuộc thành phần tham dự Hội nghị;
- Chuẩn bị tham luận (theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này) và ý kiến phát biểu tại Hội nghị.
 
 

Các tin khác