Phiên họp ngày 13/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp 18/10/2016

Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp thường kỳ để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác sau phiên họp tháng 8/2016; cho ý kiến về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, phân công Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách một số tổ chức đảng trực thuộc, bổ sung cấp ủy một số tổ chức đảng trực thuộc; xét kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức; nghe báo cáo kết quả công tác năm 2016, dự kiến nhân sự cho Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022 và cho ý kiến về nội dung phiên họp Ban Chấp hành quý IV/2016.

Nghị quyết phiên họp ngày 04/8/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp 16/08/2016

Ngày 04 tháng 8 năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp thường kỳ để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác sau phiên họp thường kỳ tháng 5/2016; cho ý kiến về việc bổ sung cấp ủy một số tổ chức đảng trực thuộc; xét kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức.

Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 19/05/2016

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) “về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 06-KH/ĐUK ngày 26/4/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cụ thể như sau: