Nghị quyết phiên họp ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp 08/03/2016

Ngày 01/3/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp thường kỳ để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác sau phiên họp thường kỳ tháng 01/2016; cho ý kiến đối với một số nội dung về công tác tổ chức của Đảng ủy Bộ Tư pháp; xét kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức; cho ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác năm 2016 của Đảng ủy Bộ, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy Bộ.

Kế hoạch Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 30/12/2014

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số  91 KH/ĐUK ngày  29 tháng 10 năm 2014 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về việc ban hành kế hoạch đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Đảng uỷ Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch số 284- KH/ĐU về đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau: