Phát triển hành chính điện tử đến cấp xã. 03/05/2006

Đó là một trong những nội dung cơ bản được nêu rõ trong Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt theo a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2006/&file=QD94_2006.rtf"Quyết định 94/2006/QĐ-TTg/a ban hành ngày 27/4.

Ngày làm việc thứ hai của Phiên họp thường kỳ Chính phủ 4/2006 28/04/2006

Ngày 27/4, các thành viên Chính phủ tiếp tục ngày làm việc thứ hai trong Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2006, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và các Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Khoan, Phạm Gia Khiêm. Các thành viên Chính phủ nghe và thảo luận 3 nội dung chủ yếu: Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010; dự thảo Nghị định về tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư thuộc Ngân sách nhà nước.

Các Bộ khẩn trương chuẩn bị tài liệu Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI 19/04/2006

Ngày 14/4, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Y tế, Bưu chính, Viễn thông, Văn hóa - Thông tin và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Ủy ban Thể dục Thể thao, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI.

Triển khai thực hiện Nghị định số 161/2006/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 11/04/2006

Ngày 10-4, Thủ tướng Chính phủ đã ra a href="http://support.moj.gov.vn/congbao.nsf/1bed6b36fc74918147256dff00462c62/1076A63BD40651D84725714E002E49FF/$file/14CT.rtf"Chỉ thị số 14/2006/CT-TTg/a về việc triển khai thực hiện a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/ND/&file=ND161_2005.rtf"Nghị định số 161/2005/NĐ-CP/a ngày 27-12-2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/Luat/&file=Luat_vbQPPL.DOC"Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật/a và a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/Luat/&file=Luat_VBQPPL_suadoi.DOC"Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật/a.

Công văn hướng dẫn việc triển khai Nghị định số 158/2005/NĐ-CP 31/03/2006

Ngày 01 tháng 4 năm 2006, a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/ND/&file=ND158.DOC"Nghị định số 158/2005/NĐ-CP /angày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (sau đây gọi là Nghị định số 158/2005/NĐ-CP) sẽ có hiệu lực thi hành. Để triển khai Nghị định này, Bộ Tư pháp hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch (sau đây gọi là sổ, biểu mẫu hộ tịch) và lệ phí hộ tịch

Triển khai công tác nội chính năm 2006 31/03/2006

Ngày 30-3, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư đã khai mạc Hội nghị triển khai công tác nội chính năm 2006 với sự chủ trì của ông Trương Vĩnh Trọng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2006 30/03/2006

Trong hai ngày 28 và 29/3, tại Hà Nội, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn Khải và các Phó Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Khoan và Phạm Gia Khiêm.

Thành lập Viện Pháp y quốc gia thuộc Bộ Y tế và Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Tư pháp 26/03/2006

Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định thành lập Viện Pháp y quốc gia trực thuộc Bộ Y tế.Cùng ngày, Thủ tướng có quyết định thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Tư pháp. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng.