Công văn về việc đăng ký lịch làm việc với Lãnh đạo Bộ

25/02/2009
Ngày 18/09/2007 Văn phòng đã có Công văn số 188/VP-TH về việc đề  nghị các đơn vị thuộc Bộ hàng tuần gửi Phiếu đăng ký lịch làm việc với Lãnh đạo Bộ để Văn phòng tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Trong thời gian qua, nhiều đơn vị đã thực hiện tốt Công văn trên, nhưng cũng có một số đơn vị chưa chủ động đăng ký.

Văn phòng Bộ đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh Công văn số 188/VP-TH. Đồng thời, để thuận tiện cho việc xếp lịch, đề nghị các đơn vị sử dụng mẫu Phiếu đăng ký mới ban hành kèm theo Công văn này (có thể download từ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp - Trang Hướng dẫn nghiệp vụ - Mục Văn phòng). Phiếu đăng ký được gửi về Ban thư ký giúp việc Lãnh đạo Bộ (đồng chí Lê Đình Vinh - Phó Ban; Phòng 211, nhà N1) hoặc gửi qua thư điện tử theo địa chỉ vinhld@moj.gov.vn chậm nhất trước 10g:00 ngày thứ Năm của tuần trước đó.

Văn phòng rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị.