Công văn về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp

18/02/2009
Thực hiện sự phân công của Bộ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ đã tiến hành xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Bộ thay thế Quy chế hiện hành (ban hành kèm theo Quyết định số 220/2004/QĐ-BTP ngày 14/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

           Theo kết luận của Bộ trưởng tại buổi họp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ ngày 10 tháng 1 năm 2009, Vụ Tổ chức cán bộ đã chỉnh sửa một số nội dung trong dự thảo Quy chế (có báo cáo kèm theo).

           Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị đồng chí nghiên cứu, cho ý kiến lần cuối đối với dự thảo Quy chế làm việc trước khi trình Bộ trưởng ban hành (các văn bản được đăng tải trên Trang thông tin điều hành - Mục các văn bản của đơn vị cần lấy ý kiến).