Bổ sung nhiệm vụ theo dõi chung về thi hành pháp luật và sửa đổi nhiệm vụ bán đấu giá tài sản của Sở Tư pháp

18/02/2009
Ngày 16/2/2009, Chính phủ đã ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/huyennt/ND-QD/&file=ND16CP.doc" Nghị định số 16/2009/NĐ-CP/a sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 a href="http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,638900&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=57076"Nghị định số 13/2008/NĐ-CP/a ngày 4 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Sở Tư pháp thực hiện chức năng “tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; công chứng; chứng thực; nuôi con nuôi có yêu tố nước ngoài; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hoà giải ở cơ sở; bán đấu giá tài sản và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật”.

Bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi hành pháp luật

Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật là một nhiệm vụ mới được bổ sung cho Sở Tư pháp. Với vai trò là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân, Sở Tư pháp có nhiệm vụ giúp Uỷ ban nhân dân trong việc tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thi hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và của Hội đồng nhân dân cùng cấp (Điều 94 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003). Với vai trò là một mắt xích trong hệ thống các cơ quan tư pháp, nhiệm vụ này góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của Ngành Tư pháp là quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước theo Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Sửa đổi nhiệm vụ quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản

Phạm vi quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản của Sở Tư pháp đã được mở rộng bao gồm tài sản nói chung mà không tập trung vào tài sản liên quan đến lĩnh vực thi hành án như quy định trước đó tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ. Với việc sửa đổi này, Trung tâm bán đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp) thực hiện nhiệm vụ bán đấu giá tài sản nói chung theo quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/1/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. Đồng thời, Sở Tư pháp sẽ phải tăng cường trách nhiệm trong việc tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh để đáp ứng được với yêu cầu đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động bổ trợ tư pháp theo Chiến lược cải cách tư pháp.

Nghị định số 16/2009/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 2/4/2009. 

Trần Thu Hường - Vụ Tổ chức cán bộ