Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL 14/02/2020

Theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Tổ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Tổ phó thường trực Tổ công tác.

Thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 06/02/2020

Ngày 5/2, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 26, thẩm tra sơ bộ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) với sự chủ trì của Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

Thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia trước tình hình mới 06/02/2020

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 07/CT-TTg về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình 06/02/2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg yêu cầu đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương 04/02/2020

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và giao kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2019 của bộ, ngành và địa phương.

Chương trình tổng thể của Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 03/02/2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 166/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Kế hoạch tiếp tục thực hiện việc xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước 03/02/2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Kết tinh của lịch sử, trọng trách trước lịch sử 03/02/2020

Lịch sử 90 năm của Đảng là lịch sử không ngừng phấn đấu trưởng thành, hy sinh tất cả vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của nhân dân. Đó cũng là lịch sử nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về Đảng của giai cấp công nhân đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam.