Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 19/07/2019

Ngày 19/7/2019, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp đã ký Báo cáo số 186/BC-BTP về kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2019. Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, ngay từ đầu năm, toàn Ngành đã khẩn trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019 và xây dựng, ban hành kịp thời Chương trình hành động, kế hoạch của Bộ, Ngành thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác. Công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được thực hiện quyết liệt, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Bộ, ngành Tư pháp đã thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và rất nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh thêm.