Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 16/01/2020

Thực hiện Quyết định số 3179/QĐ-BTP ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020 (sau đây gọi là Kế hoạch năm 2020), Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Thủ trưởng đơn vị triển khai một số nội dung sau đây: