​31 trường hợp được miễn lệ phí trước bạ 24/01/2022

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 quy định về lệ phí trước bạ, trong quy định 31 trường hợp được miễn lệ phí trước bạ.

​Xử phạt VPHC trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ 24/01/2022

Ngày 17/01, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thủ tướng ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 18/01/2022

Ngày 14/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 kèm theo Quyết định số 76/QĐ-TTg. Theo đó, nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 (sau đây gọi chung là Kế hoạch) quy định cụ thể như sau:

Sửa đổi, bổ sung quy định về đấu thầu nội khối, đấu thầu quốc tế theo Hiệp định CPTPP 17/01/2022

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP, Hiệp định Thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Chính phủ tiếp tục thông qua thêm 07 chủ đề và 20 đề mục trong Bộ pháp điển 06/01/2022

Ngày 29/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 163/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bưu chính, viễn thông; Dân sự; Giáo dục, đào tạo; Tài chính; Tài nguyên; Văn hóa, thể thao, du lịch; Y tế, dược và 20 đề mục.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 19/2020/NĐ-CP 31/12/2021

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo chức năng, nhiệm vụ được giao và Quyết định số 167/QĐ-BTP ngày 04/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, trong thời gian qua, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành (Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021).

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý VPHC 29/12/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017)

Điều kiện áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình 29/12/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.