Nghị định số 56/2019/NĐ-CP: Chuyên gia tư vấn tham gia lập quy hoạch phải có bằng đại học trở lên 01/07/2019

Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Trong đó, nghị định quy định rõ điều kiện về năng lực chuyên môn đối với tổ chức tư vấn lập quy hoạch.

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP: Mức xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ 28/06/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Quyết định 22/2019/QĐ-TTg: Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp 28/06/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Nghị định 47/2019/NĐ-CP: Quy định mới về cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ 27/06/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 1/2/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ, trong đó, sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ.

Nghị định số 52/2019/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật đặc xá 27/06/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật đặc xá.

Nghị định số 49/2019/NĐ-CP: Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân 18/06/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2019/NĐ-CP quy định định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân thôi phục vụ trong Công an nhân dân, hy sinh, từ trần và chế độ, chính sách đối với công nhân công an...

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 29/05/2019

Ngày 21/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.