Công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp năm 2022 02/02/2023

Thực hiện quy định về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần định kỳ hàng năm theo Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, ngày 27/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-BTP công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2022 (Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/01/2023).

Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn đối với chấp hành viên, thẩm tra viên 02/02/2023

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2018/TT-BQP ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về chức danh cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội.

Quy định về chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 30/01/2023

Ngày 16/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thu chi tài chính cho tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội 30/01/2023

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Chức năng, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/01/2023

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16/1/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

​Quy định về quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 17/01/2023

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường sắt 16/01/2023

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 49/2022/TT-BGTVT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường sắt.

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 16/01/2023

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.