Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng 19/09/2022

​Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Sửa quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ 19/09/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

​Quy định mới nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 14/09/2022

Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 12/9/2022.

​Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam 14/09/2022

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2022/NĐ-CP ngày 8/9/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.

​Chính phủ tiếp tục thông qua thêm 02 chủ đề và 29 đề mục trong Bộ pháp điển 09/09/2022

Ngày 06/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 118/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - xã hội, hội và 29 đề mục.

Đã có chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng I 09/09/2022

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ, ngày 05/09/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành số 05/2022/TT-BTP về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý. Thông tư gồm 4 chương, 12 Điều, bổ sung mới chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng I (đây là lần đầu tiên trong các chức danh viên chức sự nghiệp thuộc ngành tư pháp quản lý có chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I) và kế thừa 2 hạng theo Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV. Việc bổ sung chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng I là cần thiết bởi:

Chức danh nghề nghiệp viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành TT&TT 09/09/2022

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

​Quy định bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ 09/09/2022

Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BNV quy định chức danh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.