Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa 22/02/2023

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.

Văn bản QPPL Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 1/2023 21/02/2023

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 01 năm 2023, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chương trình điều tra thống kê quốc gia 21/02/2023

​Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/2/2023 ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến Hội đồng Miễn trừ do điều trị 21/02/2023

Ngày 21/02, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao.

Hướng dẫn vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập 21/02/2023

Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2023 hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu CP từ nguồn NQNN tạm thời nhàn rỗi của KBNN 20/02/2023

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.

Tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở 16/02/2023

Ngày 15/02, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi là Nghị định số 56/2011/NĐ-CP).

Quy định mới về điều kiện đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH 14/02/2023

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 4/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.