12 Luật có hiệu lực từ 01/7/2020 02/07/2020

Từ ngày 01/7/2020, 12 Luật sẽ có hiệu lực là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Giáo dục năm 2019; Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Quản lý thuế; Luật kiến trúc; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định số 70/2020/NĐ-CP: Lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 29/06/2020

Ngày 28/06, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/6/2020.

Nghị định số 59/2020/NĐ-CP: Quản lý, sử dụng CSDL về thi hành án hình sự 29/06/2020

Ngày 27/05, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2020/NĐ-CP, trong đó, quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Nghị định số 69/2020/NĐ-CP: Tăng số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II 26/06/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.

Nghị định số 68/2020/NĐ-CP: Quy định mới về tổng chi phí lãi vay đối với DN có giao dịch liên kết 26/06/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Nghị định số 67/2020/NĐ-CP: Quy định mới về điều kiện công nhận kho ngoại quan 18/06/2020

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Nghị định số 66/2020/NĐ-CP: Sửa quy định quản lý, phát triển cụm công nghiệp 14/06/2020

Ngày 11/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.