Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí 22/09/2023

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

​Sửa đổi hồ sơ gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đât 22/09/2023

Ngày 14 tháng 9 năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BTNMT sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 21/09/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Một số chỉ tiêu về phát triển đô thị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 20/09/2023

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị, trong đó có các chỉ tiêu phát triển đô thị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cụ thể:

Sửa đổi quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 19/09/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm-miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giao thông vận tải 19/09/2023

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 24/2023/TT-BGTVT hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải.

Quy định mới về cơ cấu tổ chức Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 19/09/2023

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Quyết định số 120-QĐ/TW ngày 06/9/2023 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

7 trường hợp xem xét miễn nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước 19/09/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trong dó, Nghị định số 69/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 53 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP quy định về việc miễn nhiệm người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên.