Quy định bổ sung về tiêu chí xác định dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác 24/07/2024

Ngày 18/7/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp, trong đó bổ sung quy định tiêu chí xác định dự án được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác.

Quyền và trách nhiệm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ 24/07/2024

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 27/6/2024. Trong đó có quy định về Quyền và trách nhiệm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024.

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội 24/07/2024

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 29/6/2024. Trong đó có nội dung về hướng dẫn khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội từ ngày 01/7/2025.

Hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao 24/07/2024

Bộ Ngoại giao vừa ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BNG quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao.

Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để trợ cấp một lần khi nghỉ hưu 23/07/2024

Luật số 41/2024/QH15 Bảo hiểm xã hội quy định trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thế nào? 23/07/2024

Luật số 41/2024/QH15 Bảo hiểm xã hội quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư người có chức vụ không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức 22/07/2024

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 12/2024/TT-BKHĐT quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 22/07/2024

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 49/2024/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2025 - 2027.