Hoàn thiện pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm ở nước ta hiện nay 14/11/2019

Trong điều kiện nền kinh tế phát triển mạnh hiện nay, nguồn vốn mà các cá nhân, tổ chức huy động để thực hiện sản xuất, kinh doanh…chủ yếu được thực hiện từ các tổ chức tín dụng. Vì thế, việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, phương thức xử lý tài sản bảo đảm là điểm mấu chốt để đảm báo tính công khai, khách quan, minh bạch của việc xử lý tài sản bảo đảm. Tuy nhiên, thực tế thì việc xử lý tài sản bảo đảm vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, vì vậy cần phải có những giải pháp để hoàn thiện quy định này.

Điểm số và thứ hạng trụ cột thể chế của Việt Nam theo đánh giá của WEF năm 2018-2019 08/11/2019

Bài viết tập trung tìm hiểu về điểm số và thứ hạng trụ cột thể chế của Việt Nam năm 2018-2019, đồng thời, có sự so sánh, phân tích điểm số và thứ hạng của các chỉ số thành phần thuộc trụ cột thể chế cũng như điểm số và thứ hạng trụ cột thể chế của năm 2019 so với năm 2018 theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF). Đồng thời, có sự so sánh kết quả đạt được của một số chỉ số thuộc trụ cột thể chế mà Nghị quyết số 02/NQ-CP đặt ra mục tiêu nâng xếp hạng với đánh giá của WEF năm 2019.