Tòa án nhân dân tối cao ban hành 09 án lệ mới 06/01/2022

Thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18/6/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, ngày 31/12/2021, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 594/QĐ-CA công bố 09 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 24/11/2021.

Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về quyền con người, quyền công dân... 26/11/2021

Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về quyền con người, quyền công dân theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện

Thực trạng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và định hướng xây dựng... 26/11/2021

Thực trạng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và định hướng xây dựng, hoàn thiện theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Định hướng hoàn thiện pháp luật, nang cao hiệu quả về quản lý, sử dụng đất đai... 26/11/2021

Định hướng hoàn thiện pháp luật, nang cao hiệu quả về quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện

Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng... 26/11/2021

Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện