Đổi mới để đáp ứng các yêu cầu về công tác quản lý nhà nước gắn với chuyển đổi số trong ĐKBPBĐ 12/07/2024

Bài viết chào mừng Kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (10/7/2001 - 10/7/2024)