Một số chỉ số, nhóm chỉ số góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của Việt Nam và các nước ASEAN 19/05/2020

Bài viết tập trung tìm hiểu về điểm số và thứ hạng của một số chỉ số, nhóm chỉ số góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh (NLCT) của Việt Nam và các nước ASEAN năm 2019, đồng thời có sự phân tích, đánh giá thực trạng điểm số và thứ hạng của các chỉ số, nhóm chỉ số này của Việt Nam và các nước khác trong ASEAN năm 2019 theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF).

Bất cập của các nguyên tắc áp dụng pháp luật trong Luật Ban hành VBQPPL nhìn từ thực tiễn xử lý VPHC 19/05/2020

Áp dụng pháp luật là một quá trình phức tạp, trải qua nhiều bước khác nhau, bắt đầu từ việc phân tích, đánh giá sự việc xảy ra trên thực tế, lựa chọn văn bản quy phạm pháp luật áp dụng đến việc ra văn bản áp dụng và tổ chức thực hiện văn bản áp dụng đã ban hành. Trong đó, việc lựa chọn quy phạm pháp luật phù hợp đối với trường hợp cần áp dụng là bước rất quan trọng trong quá trình áp dụng pháp luật. Một trong những yêu cầu của việc lựa chọn quy phạm pháp luật đó là: xác định quy phạm được lựa chọn là quy phạm đang có hiệu lực và không mâu thuẫn với các đạo luật và văn bản quy phạm pháp luật khác.

Hoàn thiện pháp luật về xử lý VPHC đối với người chưa thành niên... 14/05/2020

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC) quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính (Điều 1 Luật XLVPHC), Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS) quy định về tội phạm và hình phạt (Điều 1 BLHS), Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2008 (Luật PCMT) quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy (Điều 1 Luật PCMT). Mặc dù mỗi Luật có phạm vi điều chỉnh khác nhau nhưng đều có những nội dung liên quan đến người chưa thành niên vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, một số nội dung liên quan đến người chưa thành niên vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Luật XLVPHC, BLHS, Luật PCMT và các văn bản quy quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các Luật, Bộ luật này hiện đang có sự không thống nhất, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.

Xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 28/04/2020

Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật (THPL) về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) được Chính phủ ban hành ngày 12/02/2020 (Nghị định số 19/2020/NĐ-CP) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2020. Đối với các quy định về xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC thì có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020 . Nghị định số 19/2020/NĐ-CP đã dành một chương (Chương IV) quy định cụ thể về xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC. Bài viết tập trung phân tích những quy định pháp luật về xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC trong mối liên hệ với quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 , pháp luật về xử lý kỷ luật trong thi hành án hành chính và xử lý kỷ luật về phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng .

Tư cách chủ thể của chi nhánh, văn phòng đại diện trong quan hệ pháp luật về xử lý VPHC 23/04/2020

Đặt vấn đề Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC) quy định cá nhân, tổ chức là chủ thể tham gia quan hệ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trong đó, tổ chức là các chủ thể được liệt kê tại khoản 10 Điều 2 Luật XLVPHC, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật .