Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP 26/01/2024

Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương .

Bộ tài liệu trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 22/01/2024

Bộ tài liệu trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp năm 2023.

Báo cáo tình hình công tác tư pháp năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2024 22/01/2024

Báo cáo tình hình công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác đến giữa nhiệm kỳ; định hướng nhiệm vụ công tác tư pháp đến hết nhiệm kỳ và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2024.

HSTĐ dự thảo NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đơn vị thực hiện phòng, chống rửa tiền 22/01/2024

Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến đơn vị thực hiện phòng, chống rửa tiền

HSTĐ dự thảo Quyết định quy định về Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc NHNN VN 22/01/2024

Hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam