TĐDT NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ số 99/2013/NĐ-CP xử phạt VPHC trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 11/09/2023

Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

Hồ sơ thẩm định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2016/NĐ-CP và Nghị định 52/2016/NĐ-CP 08/09/2023

Hồ sơ thẩm định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyết định về việc công nhận bổ sung kết quả thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022 07/09/2023

Quyết định số 2158/QĐ/BTP ngày 06-9-2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công nhận bổ sung kết quả thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022.