Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ 22/06/2020

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1429/QĐ-BTP ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.