Thẩm định dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới... 23/11/2022

Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

DT NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu... 23/11/2022

Tài liệu họp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Thẩm định dự thảo Quyết định quy định về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở... 18/11/2022

Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 1: 2021-2025

Hồ sơ thẩm định Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCTQG 14/11/2022

Hồ sơ thẩm định Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia