TLTĐ DT QĐ của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện thành lập, tổ chức, hoạt động của trung tâm GDQP&AN 09/07/2024

Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện thành lập, tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Tài liệu thẩm định dự thảo 02 Thông tư liên quan đến chức danh nghề nghiệp Đăng ký biện pháp bảo đảm 09/07/2024

Tài liệu thẩm định dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Đăng ký biện pháp bảo đảm và Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng đối với chắc danh nghề nghiệp Đăng ký biện pháp bảo đảm