TLTD NĐ về quản lý phương tiện GTCGĐB đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào VN du lịch 10/11/2023

Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch

TLTD dự thảo ND quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ... thực vật hoang dã nguy cấp 10/11/2023

Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

TLTĐ DT Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa 09/11/2023

Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa (thay thế Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ)

Mẫu pano Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 07/11/2023

Thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-BTP ngày 20/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các họa động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp năm 2023, Bộ Tư pháp đã thiết kế các mẫu pano phục vụ truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.