Ban hành chỉ tiêu vụ việc trợ giúp viên pháp lý năm 2022 01/01/2022

Thực hiện nhiệm vụ Đề án đổi mới công tác Trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, hàng năm Bộ Tư pháp ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho các Trợ giúp viên pháp lý, theo đó, các Trợ giúp viên pháp lý có trách nhiệm thực hiện lượng vụ việc tham gia tố tụng nhất định căn cứ vào thâm niên bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Qua 6 năm thực hiện, chỉ tiêu được điều chỉnh tăng dần hàng năm ở các mức độ khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tế và năng lực của Trợ giúp viên pháp lý. Năm 2021 tổng số vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý là 14.780 vụ việc, tăng 116,2% so với năm 2016 (năm đầu tiên giao chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý).

Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2019/NĐ-CP 28/12/2021

Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022

Hồ sơ thẩm định dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp... 23/12/2021

Hồ sơ thẩm định dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Tư pháp

Tài liệu thẩm định DT Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg 21/12/2021

Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ