Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 11/11/2022

Tài liệu hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Thẩm định dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 10/11/2022

Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn 2023 08/11/2022

Căn cứ Hướng dẫn số 423/HD-CĐVC ngày 31/10/2022 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm năm 2023, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp ra văn bản hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023.

Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT... 08/11/2022

Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về quyền tác giả, quyền liên quan

Tài liệu thẩm định DT Nghị định quy định chi tiết luật Sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu công nghiệp 04/11/2022

Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết luật Sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu công nghiệp

Hồ sơ thẩm định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP 01/11/2022

Hồ sơ thẩm định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền