Bộ Tư pháp lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo ICCPR lần thứ 4 từ ngày 28/02-15/3/2023 28/02/2023

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (Công ước ICCPR) là điều ước quốc tế đa phương quan trọng với số lượng các quốc gia tham gia đông đảo (173 quốc gia). Nội dung Công ước quy định các quyền gắn liền với các cá nhân từ khi sinh ra đến hết cuộc đời (quyền sống, quyền được bảo đảm an ninh, an toàn cá nhân, quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội, quyền tín ngưỡng, tôn giáo, quyền tham gia quản lý xã hội…). Một số quyền trong Công ước ICCPR sau này được Liên hợp quốc phát triển thành những điều ước quốc tế riêng như quyền không bị tra tấn, quyền bình đẳng giới…. Việt Nam đã gia nhập Công ước ICCPR vào ngày 24/9/1982. Theo quy định tại Điều 40 của Công ước này, Việt Nam đã 03 lần thực hiện nghĩa vụ nộp báo cáo việc thực thi Công ước ICCPR vào các năm 1989, 2002 và năm 2019.

Hướng dẫn một số nội dung Đại hội và bộ Hồ sơ Đại hội mẫu 24/02/2023

Hướng dẫn một số nội dung Đại hội và bộ Hồ sơ Đại hội mẫu của công đoàn Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật