Phê duyệt thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương 23/11/2021

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương vừa ban hành Quyết định 115/QĐ-HĐPH phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Chủ tịch Hội đồng.

Lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 22/11/2021

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh là Trưởng ban.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 19/11/2021

Ngày 18/11/2021, tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo. Tại Cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất nhận định, đánh giá một số nội dung sau đây:

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội 19/11/2021

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1942/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Tăng cường phòng, chống tội phạm trong tình hình mới 19/11/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1944/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030.

Ưu tiên bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí cho xây dựng và hoàn thiện thể chế 19/11/2021

Ngày 18/11, chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 11/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh yêu cầu trên.

Điều kiện dự tuyển Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế 17/11/2021

Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình khung đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế, trong đó quy định rõ điều kiện dự tuyển.

Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng 17/11/2021

Ngày 11/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1895/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”.