​Tăng cường phát hiện và khen thưởng các điển hình tiên tiến 12/12/2022

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1526/QĐ-TTg ngày 9/12/2022 Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”.

​Thủ tướng phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 8 luật, nghị quyết 12/12/2022

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1529/QĐ-TTg ngày 12/12/2023 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

Xây dựng mạng lưới, nâng cao năng lực hỗ trợ pháp lý để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận pháp luật 12/12/2022

Ngày 09/11/2022, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xa hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tại khoản 3 Mục IV của Nghị quyết xác định rõ: “Tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng mạng lưới, nâng cao năng lực của hệ thống dịch vụ pháp lý, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận pháp luật. Đổi mới cơ chế thi hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thi hành pháp luật. Hoàn thiện các quy định về giải thích pháp luật. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quan trọng liên quan đến lợi ích thiết yếu của người dân; hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý kịp thời, hiệu quả kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp”.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn 09/12/2022

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1513/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đổi tên thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 09/12/2022

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1496/QĐ-TTg đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn này.

Hội nghị thường niên các quốc gia thành viên của Tổ chức Luật phát triển quốc tế năm 2022 09/12/2022

Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Tổ chức Luật phát triển quốc tế (IDLO) đã tổ chức Hội nghị thường niên các quốc gia thành viên năm 2022 tại Rome, Italy. Đây là lần đầu tiên Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp sau 3 năm bị tác động bởi đại dịch Covid 19. Hội nghị thường niên các quốc gia thành viên là cơ quan quyền lực cao nhất của IDLO, quyết định các vấn đề quan trọng của IDLO. Tại Hội nghị năm nay, các quốc gia thành viên nhóm họp, thảo luận và thông qua một số Báo cáo, bầu bổ sung nhân sự một số Ủy ban của IDLO.

Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 29/11/2022

​ Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 26/11/2022

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1445/QĐ-TTg về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.