Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở 17/04/2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030”.

Bộ Tư pháp công bố 54 TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 16/04/2024

Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 565/QĐ-BTP công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới 16/04/2024

Ngày 15/4, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Kết luận số 57-KL/TW).

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 15/04/2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 304/QĐ-TTg ngày 12/4/2024 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Đề nghị xây dựng Luật Luật sư mới 15/04/2024

Bộ Tư pháp đang đề nghị xây dựng Luật Luật sư thay thế Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội).

Tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 12/04/2024

Ngày 23/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc tuân thủ quy định của pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Nhận diện nhiều “điểm nghẽn” trong công tác thi hành án dân sự địa phương 12/04/2024

Tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS) 6 tháng đầu năm 2024 diễn ra mới đây, nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc đã được các cơ quan THADS địa phương nhận diện, từ đó kịp thời đề ra giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cuối năm.

Chính phủ họp chuyên đề pháp luật lần thứ 26 trong nhiệm kỳ 11/04/2024

Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 là phiên họp thứ 4 của năm 2024, và là phiên họp thứ 26 của nhiệm kỳ. Chính phủ trong phiên họp này sẽ xem xét, thông qua đối với 2 nội dung quan trọng.