Thông tin về bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

17/02/2009
Thực hiện chủ trương của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc tiếp tục kiện toàn Lãnh đạo cấp Vụ của một số đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định số 93/2008/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với các công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ của một số đơn vị như sau:

1- Quyết định số 16/QĐ-BTP ngày 06 tháng 01 năm 2009 điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng;

2- Quyết định số 26/QĐ-BTP ngày 08 tháng 01 năm 2009 bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Giám đốc Trung tâm Tin học giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin;

3- Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 08 tháng 01 năm 2009 bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Dũng, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Tin học giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin;

4- Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 12 tháng 01 năm 2009 bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Phúc, chuyên viên cao cấp Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Vụ trưởng - Phó Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh;

5- Quyết định số 290/QĐ-BTP ngày 22 tháng 01 năm 2009 bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Ngọc, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;

6- Quyết định số 330/QĐ-BTP ngày 06 tháng 02 năm 2009 bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Tuyến, chuyên viên Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;

7- Quyết định số 331/QĐ-BTP ngày 06 tháng 02 năm 2009 điều động và bổ nhiệm bà Lê Hải Yến, Phó trưởng ban, phụ trách Ban nghiên cứu pháp luật Hành chính - Nhà nước Viện Khoa học pháp lý giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

8- Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 06 tháng 02 năm 2009 bổ nhiệm ông Võ Văn Tuyển, chuyên viên chính Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;

9- Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 06 tháng 02 năm 2009 bổ nhiệm bà Đặng Hoàng Oanh, chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Tại Hội nghị giao ban cấp Vụ ngày 23 tháng 01 năm 2009, Bộ trưởng   Hà Hùng Cường đã trao Quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với các đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Chí Dũng và Phạm Tuấn Ngọc.

Ngày 09 tháng 02 năm 2009, tại cuộc họp với cán bộ, công chức của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng thường trực Hoàng Thế Liên đã trao Quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với các đồng chí Võ Văn Tuyển, Nguyễn Hồng Tuyến, Lê Hải Yến và Đặng Hoàng Oanh.

 

Cao Xuân Thủy