Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

24/02/2009
Ngày 23 tháng 02 năm 2009, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 432/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Quyết định trên đã khẳng định vị trí, vao trò của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trong cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và trong hệ thống các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm trong cả nước. Theo đó, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm; tổ chức thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

So với Quyết định số 412/2001/QĐ-BTP ngày 26 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Quyết định số 432/QĐ-BTP có một số thay đổi cơ bản sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh

Khác với Quyết định số 412/2001/QĐ-BTP, Quyết định số 432/QĐ-BTP chỉ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. Các quan hệ nội bộ của Cục như: phân công công tác giữa lãnh đạo Cục; trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của lãnh đạo, các chức danh lãnh đạo của các tổ chức trực thuộc và các công chức, viên chức của Cục; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các tổ chức trực thuộc Cục; chế độ hội họp, thông tin, báo cáo và các quan hệ nội bộ khác sẽ do Cục trưởng ban hành theo hướng dẫn của Bộ. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác của Cục với Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Thứ trưởng phụ trách trực tiếp, thủ trưởng các đơn vị khác thuộc Bộ và với tổ chức, cá nhân có liên quan khác sẽ thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy chế có liên quan, Quyết định số 432/QĐ-BTP chỉ quy định về nguyên tắc, đồng thời xác định các mối quan hệ công tác đặc thù của Cục với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ hành chính Tư pháp, Vụ Bổ trợ tư pháp, Vụ hợp tác quốc tế, Cục Công nghệ thông tin và Cục Thi hành án dân sự.

2. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm được xây dựng trên cơ sở cụ thể hoá quy định của Nghị định số 93/2008/NĐ-CP và các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thuộc lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm. Trong đó, so với Quyết định số 412/2001/QĐ-BTP, Quyết định số 432/QĐ-BTP đã bổ sung và quy định rõ hơn một số nhiệm vụ, đó là:

- Xây dựng, trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về đăng ký giao dịch bảo đảm; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Tư pháp;

- Thực hiện quản lý về tổ chức và hoạt động đối với các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản trực thuộc Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

- Xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia giao dịch bảo đảm; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Thực hiện việc theo dõi, phân tích, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật hoặc các thể chế có liên quan khác.

3. Về cơ cấu tổ chức

Quyết định số 432/QĐ-BTP đã kiện toàn một bước cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cho phù hợp với quy định của pháp luật và những đặc thù trong tổ chức và hoạt động của đơn vị này, cụ thể:

Theo Quyết định số 432/QĐ-BTP, các tổ chức giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước bao gồm:

- Văn phòng;

- Phòng Quản lý đăng ký giao dịch, tài sản;

- Phòng Cơ sở dữ liệu quốc gia các giao dịch, tài sản;

- Phòng Tài chính, kế toán.

Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục bao gồm:

- Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Thành phố Hà Nội;

- Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Thành phố Đà Nẵng.

Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Quyết định số 432/QĐ-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nội dung Quyết định số 432/QĐ-BTP

Nguyễn Ngọc Vũ - Vụ Tổ chức cán bộ