Bộ trưởng Hà Hùng Cường làm việc với ngành tư pháp Ninh Bình: Phải xác định rõ trách nhiệm quản lý của ngành 13/10/2008

Ngày 13/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã có buổi làm việc với ngành Tư pháp và chính quyền tỉnh Ninh Bình nhằm tìm ra giải pháp phát triển công tác tư pháp nói chung và THADS nói riêng ở Ninh Bình.

Quyết định về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng 10/10/2008

Ngày 9/10/2008, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã ký Quyết định số 1934/QĐ-BTP về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1424/QĐ-BTP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng; bãi bỏ các quy định trước đây của Bộ Tư pháp trái với Quyết định này

Công văn yêu cầu báo cáo tình hình quyết toán các dự án hoàn thành và xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 09/10/2008

Thực hiện Công văn số 921/TTg-KTTH ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2007 và các biện pháp xử lý vi phạm; Công văn số 7730/BTC-ĐT ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành, Bộ Tư pháp yêu cầu:

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục ngân sách nhà nước 09/10/2008

Bộ Tài chính đã ban hành hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước theo a href="http://mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=4231&ItemID=55180"Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC/a ngày 02/6/2008, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2009 (bao gồm cả phần kinh phí cuối năm ngân sách 2008 được chuyển sang ngân sách năm 2009) và thay thế hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ban hành theo Quyết định số 280/TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 280/TC/QĐ/NSNN của Bộ Tài chính.

Công văn yêu cầu Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo số lượng biên chế 09/10/2008

Ngày 07 tháng 10 năm 2008 Bộ Tư pháp có Công văn số 700/BTP-KHTC yêu cầu Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo số biên chế được giao, số biên chế thực hiện và số lượng máy vi tính hiện có tính đến thời điểm ngày 01/10/2008, để có cơ sở giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 cho các đơn vị theo đúng thời gian quy định.

Yêu cầu báo cáo việc giám sát, kiểm sát về thi hành án dân sự 08/10/2008

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả thực hiện việc giám sát, kiểm sát về thi hành án dân sự năm 2008 của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các cơ quan thi hành án dân sự để phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2008 tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá 12, ngày 07 tháng 10 năm 2008 Cục Thi hành án dân sự có Công văn số 1310 /THA-HCTHTV gửi Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự địa phương 06/10/2008

Trong những năm qua, Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản về cán bộ, công chức. Tuy nhiên, có một số vấn đề mặc dù đã được pháp luật quy định nhưng vẫn còn chung chung hoặc có những vấn đề không phù hợp với đặc thù riêng của Ngành.thi hành án Vì vậy, việc hướng dẫn những vấn đề này có ý nghĩa quan trọng cho các địa phương trong quá trình thực hiện.

Công văn gửi Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tiếp nhận, sử dụng hộp thư điện tử 30/09/2008

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, từng bước sử dụng văn bản điện tử để thay thế văn bản giấy trong trao đổi thông tin, Lãnh đạo Bộ đã giao cho Trung tâm Tin học và Cục Thi hành án dân sự từng bước triển khai cung cấp hộp thư điện tử cho các cán bộ và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.