HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585

BQL CHƯƠNG TRÌNH 585 TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT KINH DOANH TẠI 3 MIỀN TRÊN CẢ NƯỚC

Trên cơ sở Quyết định số 1268/QĐ-TTG ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại; nhằm giúp các doanh nghiệp cập nhật và nâng cao kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng trong kinh doanh, trong các ngày 11-25 và 29/10/2019, Ban Quản lý Chương trình 585 đã phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh chuyên đề ​“Kỹ năng soạn thảo, đàm phán ký kết hợp đồng; giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh và những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn mà doanh nghiệp cần lưu ý” tại TP. Hải Phòng, TP. Cần Thơ và tỉnh Thừa - Thiên Huế.

THÔNG BÁO Về việc ban hành Mẫu phiếu khảo sát Tổng kết 10 năm (2010-2020)

Ngày 10/10/2019 vừa qua, Ban Quản lý Chương trình 585 đã ban hành phiếu khảo sát Tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) và đề xuất xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP

THÔNG BÁO Về việc mời cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện các hoạt động bổ sung năm 2019 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020

Thực hiện Quyết định số 762/QĐ-BCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (sau đây viết tắt là Chương trình 585) và Quyết định số 79/QĐ-585 ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình 585 phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2019 của Chương trình 585, Ban Quản lý Chương trình 585 kính mời các cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện bổ sung các hoạt động của Chương trình trong năm 2019

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585 THÔNG BÁO TỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ VỚI BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585

Ngày 27/8/2019 vừa qua, Ban Quản lý Chương trình 585 đã ký Công văn số 3289/BTP-585 về việc thông báo tới các cơ quan, tổ chức về tiến độ thực hiện các hợp đồng giao việc đã ký với Ban Quản lý Chương trình 585.

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585 BAN HÀNH KẾ HOẠCH KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ 10 NĂM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU HỖ TRỢ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2020

Ngày 20/8/2019 vừa qua, Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2015 đã ký Quyết định ban hành kế hoạch hảo sát đánh giá 10 năm triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn sau năm 2020. Theo đó, Kế hoạch gồm các nội dung cụ thể như sáu: