KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÁN BỘ CHO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015-2020

1. Mục đích
- Bổ sung kịp thời cán bộ cho Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của Chương trình 585 trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
- Bảo đảm các hoạt động của Chương trình được triển khai một cách kịp thời, hiệu quả và đúng tiến độ.
2. Vị trí tuyển dụng
2.1. 01 cán bộ làm việc tại Văn phòng Chương trình 585 thực hiện hoạt động liên quan đến Trang Thông tin của Chương trình 585; hoạt động thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật  cho doanh nghiệp tại các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn và thực hiện các nhiệm khác theo phân công của Ban Quản lý Chương trình 585.
2.2. 01 kế toán thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục tài chính; lập dự toán các hoạt động của Chương trình 585, rà soát hồ sơ thanh quyết toán các hoạt động và các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Quản lý.
3. Điều kiện nộp hồ sơ tuyển dụng
3.1. Điều kiện chung
- Công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, tuổi không quá 40, có phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng;
- Có chứng chỉ tiếng anh trình độ B; chứng chỉ tin học trình trình độ B trở lên;
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc;
-  Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc.
- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm các công việc tương tự.
3.2. Điều kiện cụ thể đối với từng vị trí
- Đối với vị trí cán bộ pháp lý: Tốt nghiệp các trường đại học luật, kinh tế trở lên;
- Đối với vị trí kế toán: Tốt nghiệp các trường đại học tài chính, kế toán, ngân hàng.
4. Thời hạn làm việc
Thời hạn làm việc theo thời hạn của Chương trình 585.
5. Mức lương           
Mức lương hàng tháng được tính trên cơ sở hệ số lương của cử nhân đại học x mức lương tối thiểu chung hàng năm được Chính phủ quy định áp dụng đối với người lao động trình độ cử nhân đại học làm việc trong các cơ quan nhà nước.
6. Hình thức tuyển dụng
Tuyển dụng thông qua hình thức: phỏng vấn, 02 ứng viên nào có tổng điểm kiểm tra phỏng vấn cao nhất từ trên xuống dưới sẽ được tuyển dụng.
7. Tổ chức tuyển dụng
7.1. Công khai tuyển dụng trong thời hạn 15 ngày làm việc trên Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ngay sau khi kế hoạch tuyển dụng được ký ban hành.
7.2. Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và tổ chức Hội đồng tuyển dụng bao gồm đại diện Ban Quản lý Chương trình 585, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, đại diện Cục Kế hoạch tài chính và bộ phận kế toán, Tổ thư ký Chương trình 585.
7.3. Tổ chức phỏng vấn
- Thời gian: dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng.
- Tài liệu ôn tập:
+ Đối với vị trí cán bộ pháp lý: Các văn bản pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp như Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 5/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014; Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 và các văn bản pháp luật có liên quan.
+ Đối với vị trí kế toán: Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Kế toán năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP này 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
7.4. Trình Thứ trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình 585 phê duyệt kết quả tuyển dụng.
Thời gian: dự kiến trong vòng 05 ngày kể từ ngày kết quả tuyển dụng được phê duyệt.
7.5. Đại diện Ban Quản lý Chương trình 585 ký Hợp đồng đối với ứng viên trúng tuyển
Ký Hợp đồng theo quy định của pháp luật: Thử việc có thời hạn 03 tháng đối với nhân sự được tuyển dụng, sau thời hạn thử việc nếu đảm bảo theo yêu cầu của Chương trình 585 sẽ ký hợp đồng với thời hạn 01 năm.
8. Thời hạn nộp hồ sơ
Thời hạn nộp hồ sơ ứng tuyển từ ngày 15/4/2019 đến hết 16h00 ngày 5/5/2019.
Chi tiết xin liên hệ: Tổ Thư ký Chương trình 585, Phòng 106, Nhà N4 Trụ sở Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. SĐT: 024.62739643./.

Ban Quản lý Chương trình 585


Các tin khác